Agado de la fonduso
Eldonagado de la fonduso:
Estas publikitaj pluraj artikoloj en ukrainia gazetaro, verkaroj de V.Erosenko Fabeloj kaj legendoj, eldonitaj en ukraina lingvo kaj Esperanto...

Fonduso
Cxefaj celoj de la fonduso estas realigo de bonfara agado dedicxita al unuigo de intelektaj kaj financaj rimedoj por evoluigi clerigon, kulturon, arton, lingvon Esperanto, uzo de atingoj de scienco kaj tekniko je interesoj de socio, junularo...

1887 -, , ( esperanto , '') .

UkrEA - Ukrainia Esperanto Asocio


Vin salutas UkrEA!
La retejon kreis Andreo Jankovskij.

La informilo de Ukrania Esperanto-Asocio komencis sian vivovojon de 1994 jaro. La informilo estas dum la lasta tempo unusola E-priodajo de (kaj por) ukrainiaj esperantistoj. Gi kunigas samideanojn en la lando, informigas E-mondon pri ekzisto de UkrEA kaj nialanda e-movado. Ni alvokas ciujn e-organizajojn, e-periodajojn, unuopajn samideanoj al la kunlaboro. Informu nin pri diversaj e-arangoj kaj rigardu ukrainian e-vivon.
Pusu la maldekstrajn butonojn por ricevi pli detalan informon.

Kongreso de Ukrainia Esperanto-Asocio estas la plej supera gvidorgano de la Asocio. Gi estas tutlanda kunveno de UkrEA-membraro, organizata de UkrEA-prezidio.

Kongreso de UkrEA okazas foje dum tri jaroj, ne nepre en Kijivo.
Taskoj de UkrEA-kongresoj, ciuj normoj, reguloj, reglamento kaj ordo de organizado estas priskribitaj en aparta Regularo pri kongreso, konferenco de Ukrainia Esperanto-Asocio.

La Kongreson rajtas ceesti ciuj membroj de la Asocio. Normoj de delegiteco estas priskribitaj en la sama regularo. Dum la kongreso kunsidas la gvidorganoj de UkrEA, delegitoj, komisionoj k.s.

En januaro 1998 lau propono de Dmitrij CIBULEVSKIJ pri subvencio de Esperanto-movado en Ukrainio UkrEA lancis libervolan fonduson Societo Eugeno Mihalski. La fonduso havas 4 direktojn, por subteno de:
1. organiza agado;
2. eldona agado;
3. komputila fondajo;
4. cetera agado, laudezire de mecenato.

Por membrigi en la Societo en 2008 jaro necesas sendi ne malpli, ol 75 UAH al UkrEA-kasisto. Por eksterlandanoj necesas sendi ne malpli, ol 10 Euroj. Tiucele validas UEA-kodo de UkrEA ce UEA ukre-j

Tio, kion Vi donacos, tio estos la Via! Per la helpo de mecenatoj kaj donacintoj UkrEA multon faros por evoluo de Esperanto en Ukrainio!

Kijiv, str. Ivana Kudri, 38-18;
Posta adreso: UA-04060 Kijiv, ul.Kotovskogo, 27-13;
Tel.+38 (044) 4401063;
Ret-adreso: ukrea_@_ukrti.com.ua